VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Kolding Triathlon Klub (KTriK). Klubben er hjemmehørende i Kolding Kommune, Vejle Amt. KTriK påkalder sig rettigheder til navn og logo. Tilladelse til anvendelse kan dog gives af KTriK's bestyrelse. Klubben er stiftet d. 8. februar 1990.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme kendskabet til og udøvelsen af triatlon- og duatlonsporten i Koling og omegn.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der vil respektere og overholde KTriK og Dansk Triathlon Forbunds vedtægter. I klubben kan optages voksne såvel som børne-/ungdomsmedlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Indmeldelse er bindende i kun er kalenderår. Kontingent betales forud. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent. Det er kassereren der har ansvaret for administration af medlemmer. Det er op til det enkelte medlem at oprette sig i medlemsdatabasen og administrere at information er opdateret.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan dog træffe afgørelse om kontingentfritagelse i særlige tilfælde.

§ 5. Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes af klubben, såfremt vedkommendes opførsel og optræden strider mod klubbens formål og love eller vedkommende er i kontingentrestance i mere end en måned. Bestyrelsen kan, såfremt det findes nødvendigt, idømme karantæne i et bestemt tidsrum.

§ 6. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, nemlig formand og mindst 4 øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. På ulige årstal vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges en kasserer samt et bestyrelsesmedlem. Suppleanterne vælges hvert år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant, som derefter sidder det afgående medlems valgperiode ud.
Afgørelse i bestyrelsen træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er kassererens stemme afgørende. Suppleanter som deltager i bestyrelsesmøder har ikke stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har til enhver tid lov til at nedsætte udvalg til læsning af specielle opgaver. Det bør tilstræbes, at mindst et af bestyrelsesmedlemmerne har tri-licens.
Regnskaberne revideres af en revisor godkendt af generalforsamlingen.

§ 7. Økonomi
KTriK's regnskabsår går fra 1/1 til 31/12, dog første gang fra stiftelsestidspunktet til 31/12. KTriK's kasserer kan underskrive konti til KTriK's løbende ind- og udbetalinger. KTriK's bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af KTriK indgåede forpligtelser for hvilke alene KTriK med sin formue/goodwill hæfter. KTriK's medlemmer har ingen anden forpligtelse end kontingentforpligtelse. KTriK's medlemmer kan ikke gøre krav gældende på nogen del af KTriK's formue eller udbytte af nogen art.
Der udarbejde særskilt regnskab for eventuelle specielle arrangementer af KTriK's kasserer og valgte revisor i forening.

§ 8. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening i med kassereren.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel pr. email til klubbens medlemmer.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   a) Efter tur er formand og to bestyrelsesmedlemmer på valg på ulige årstal.
   b) Efter tur er kasserer og et bestyrelsesmedlem på valg på lige årstal.
6. Valg af mindst to suppleanter.
7. Valg af medlemmer til udvalgsformænd.
8. Valg af revisor(er).
9. Valg af revisor suppleant.
10. Eventuelt .

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt særligt indbudte. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde. Medlemmer under 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede gennem 1 forælder. Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Et medlem kan i tilfælde af fravær på generalforsamlingen vælges, såfremt vedkommende skriftligt overfor formanden har fremsat ønske om valg til bestyrelse/udvalg.
Forslag til dagsordenens punkter 4 og 5 skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Afstemning og valgafgøres ved almindeligt flertal jf. §10 og §11.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter fremsættelse. Indvarsling skal ske som til ordinær generalforsamling.

§ 10. Lovændring
Lovene kan kun ændres på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Der kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 11. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen. De tilstedeværende midler indsendes DTriF's administration og skal senere tilfalde en eventuel ny triatlonklub i Kolding.

Vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 8. februar 1990.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling d. 16. marts samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 26. april 2016.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram